Solid-State NMR Analysis of Irradiated Fluoropolymers

業績名 Solid-State NMR Analysis of Irradiated Fluoropolymers
年度 2005
研究機関名 農業生物資源研究所
発表者所属
発表者 Numata Yukari
Oshima Akihiro
Aimi Keitaro
Ando Shinji
Murata Katsuyoshi
Kono Hiroyuki
Washio Masakazu
Katoh Etsuko
発表論文(都道府県機関)
課題
カテゴリ

こんにちは!お手伝いします。

メッセージを送信する

こんにちは!お手伝いします。

リサちゃんに問い合わせる